Smoke In The Night


作曲:Matteo Unetti ╱ 編曲:Matteo Unetti
西洋、爵士:2017.09
專輯:九月爵士趨勢音樂月刊:All About Jazz In September
歌手: 証聲音樂圖書館

歌詞


此歌曲為純音樂,無歌詞