Schütt:Piano Pieces, Op. 28 - 2. Canzonetta西洋、演奏:2017.01
專輯:史坦威名琴浪漫小品集 (A Grand Romance)
歌手: 畢格爾 (Jeffrey Biegel)

歌詞


此歌曲為純音樂,無歌詞