Prelude In E Minor Op. 28 No. 4 (V Chaimovich) (E 小調前奏曲第 4 號作品 28)


作曲:Chopin, Frederic ╱
演奏、古典:2017.04
專輯:蕭邦鋼琴遊樂場 (Chopin)
歌手: 貴族音樂 Noble Music

歌詞


此歌曲為純音樂,無歌詞