Waltz No 2 In F Minor Op 70 Tempo Giusto (By A Mettry) (F 小調圓舞曲第 2 號作品 70)


作曲:Chopin, Frederic ╱
演奏、古典:2017.04
專輯:蕭邦鋼琴遊樂場 (Chopin)
歌手: 貴族音樂 Noble Music

歌詞


此歌曲為純音樂,無歌詞