Violin Sonata No. 1 In F Minor, Op. 80:III. Andante


作曲:Sergei Prokofiev ╱
西洋、古典:2019.11
專輯:Strangers in PARadISe 拉威爾、易沙意&普羅高菲夫:小提琴奏鳴曲&安奈斯可:羅馬尼亞民謠風格
歌手: Diana Tishchenko

歌詞


此歌曲目前無歌詞內容,歡迎提供歌詞

提供歌詞