The Same Rain (Instrumental)韓語:2016.12
專輯:The Same Rain
歌手: Kihyun & Haena

歌詞


此歌曲為純音樂,無歌詞