• 專輯:Khak-lah Thien-thoì (卡拉電台)
  • 歌手: Siàu-lú Khah-lah
  • 發行時間:2020.12
  • 作詞:Tì - Ka N̂g(黃稚嘉)、 Uî - Lîng Lí(李唯聆)
  • 作曲:Tì - Ka N̂g(黃稚嘉)
  • 編曲:Siàu-lú Khah-lah(少女卡拉)
  • 分類:國語

Hí ngì it phién mak-thièn (許你一片麥田)

2020.12

Khak-lah Thien-thoì (卡拉電台)

Siàu-lú Khah-lah

歌詞

錯誤回報

kîm vòng mak-long tshiin-tshiin súi-vùn
金黃麥浪 陣陣水紋

ngì-tén ién-hi iû ngì ke sîin-iáng
你等遠去 有你个身影

ngài tshai fù-piên séu-vuk tén ngì tén ngì
ngài在湖邊小屋等你 等你

hí ên-teû it phién mak-thièn
許ên兜一片麥田
tseú à tseú pà seu-ngièn seu-ńg
走à走pà 少年少女

tseú à tseú pà tseú-vông sìi-thoi tûi à
走à走pà 走往時代追à

má-ngìn hí ên-teû it phien mak-thièn
麼人許ên兜一片麥田
kîm vòng mak-long tshiin-tshiin súi-vùn
金黃麥浪 陣陣水紋

ngì-tén ién-hi iû ngì ke sîin-iáng
你等遠去 有你个身影

ngài tshai fù-piên séu-vuk tén ngì tén ngì
ngài在湖邊小屋等你 等你

ngài tiàu-tóo tì it phien mak-thièn
ngài着著在一片麥田tseú à tseú pà seu-ngièn seu-ńg
走à走pà 少年少女

tseú à tseú pà tseú-vông sìi-thoi tûi à
走à走pà 走往時代追à

má-ngìn hí ên-teû it phién mak-thièn
麼人許ên兜一片麥田
tseú à tseú pà seu-ngièn seu-ńg
走à走pà 少年少女

tseú à tseú pà tseú-vông sìi-thoi tûi à
走à走pà 走往時代追à

má-ngìn hí ên-teû it phién mak-thièn
麼人許ên兜一片麥田

khieu-tóo liá khiùn pûn-lî pên-kông
揪著這群奔離崩崗
kîm vòng mak-long tshiin-tshiin súi-vùn
金黃麥浪 陣陣水紋

ngì-tén ién-hi iû ngì ke sîin-iáng
你等遠去 有你个身影

ngài tshai fù-piên séu-vuk tén ngì tén ngì
ngài在湖邊小屋等你 等你

hí ên-teû it phién mak-thièn
許ên兜一片麥田